Husbesiktning

Vi hjälper dig att identifiera eventuella fel och skador genom en husbesiktning.

Dags att göra en husbesiktning?

När du står inför att köpa eller sälja ett hus är det av stor vikt att kunna identifiera eventuella brister och skador i förväg, innan affären är avslutad. Hos Besiktagruppen har vi utfört husbesiktningar på tusentals hus, och vi inser att denna besiktning inte bara är fördelaktig ur ekonomisk synvinkel, utan även ur ett hållbarhetsperspektiv.

Många skador som upptäcks är ofta små och kan enkelt åtgärdas med mindre reparationer. Utöver detta innehåller våra besiktningsprotokoll användbara råd om hur du kan förlänga livslängden på din bostad.

illustration av fastighet och husbesiktning
illustration av checklista inför besiktning

Detta ingår i vår husbesiktning:

Varför ska jag välja Besiktagruppen?

Vi är verksamma i hela Sverige

Behöver du hjälp med husbesiktning? Våra certifierade besiktningsmän hjälper privatpersoner och företag över hela landet. Oavsett var du befinner dig, kan du lita på oss för professionella besiktningar och högkvalitativ service.

karta över vart besiktagruppen är verksamma

Checklista inför husbesiktning

Vanliga frågor och svar

En husbesiktning är en noggrann granskning och bedömning av ett hus, vanligtvis utförd av en professionell besiktningsman. Syftet med en husbesiktning är att undersöka husets skick, identifiera eventuella brister, och ge köpare eller säljare värdefull information om fastighetens nuvarande skick.

Under en husbesiktning går besiktningsmannen igenom olika aspekter av fastigheten, inklusive dess struktur, elsystem, VVS (vatten, värme, sanitet), tak, fasader, och andra kritiska komponenter. Besiktningsmannen använder sin expertis för att bedöma om det finns potentiella problem eller brister som kan påverka fastighetens värde eller användbarhet.

Husbesiktningar är särskilt vanliga vid försäljning av fastigheter. Köpare använder resultaten från besiktningen för att fatta beslut om att gå vidare med ett köp, förhandla om priset eller begära reparationer innan köpet slutförs. För säljare kan en husbesiktning ge möjlighet att identifiera och åtgärda eventuella problem i förväg, vilket kan öka fastighetens attraktionskraft på marknaden.

En husbesiktning är av avgörande betydelse när man överväger att köpa ett hus av flera skäl:

Identifiera dolda brister: En professionell besiktningsman har kunskapen och erfarenheten att upptäcka även dolda brister eller problem som en vanlig köpare kanske inte märker. Detta inkluderar dolda fuktproblem, mögel, röta, och andra dolda skador som kan vara dyra att åtgärda.

Förhandlingsverktyg: Resultaten från husbesiktningen kan användas som ett förhandlingsverktyg. Om besiktningsrapporten avslöjar vissa brister kan köparen förhandla om priset med säljaren för att återspegla kostnaden för nödvändiga reparationer eller underhåll.

Undvik dyra överraskningar: Genom att känna till fastighetens skick i förväg minskar risken för oväntade och kostsamma överraskningar efter köpet. Det ger en tydligare bild av de potentiella kostnaderna och ansvaret för fastigheten.

Säkerhet och trygghet: En husbesiktning ger köparen en känsla av trygghet och försäkrar dem om att de gör ett välinformerat beslut. Det minskar risken för att köpa ett hus med allvarliga problem som kan påverka trivsel och säkerhet.

Planering för framtiden: Besiktningsrapporten kan också inkludera rekommendationer för framtida underhåll och reparationer. Det ger köparen en plan för hur man kan ta hand om fastigheten och undvika stora reparationer i framtiden.

Juridisk klarhet: En husbesiktning kan bidra till att undvika juridiska tvister mellan köpare och säljare om fastighetsbrister. Det ger en tydlig dokumentation av fastighetens skick vid tidpunkten för köpet.

Husbesiktningen bör utföras vid specifika tidpunkter och i vissa situationer för att dra maximal nytta av processen:

Före köpekontraktet: Den vanligaste tidpunkten för en husbesiktning är innan köpekontraktet skrivs på. Det ger köparen möjlighet att upptäcka eventuella brister i fastigheten innan de åtar sig ett bindande köpeavtal. Besiktningsresultaten kan sedan användas som underlag för prisförhandlingar med säljaren.

Besiktningsklausul: Om det är omöjligt att genomföra en husbesiktning innan köpekontraktet undertecknas, kan man be om att inkludera en besiktningsklausul i avtalet. Detta ger köparen rätten att utföra en besiktning inom en viss tidsram efter att avtalet är undertecknat.

För renoveringar eller ombyggnader: Om du äger fastigheten och planerar att genomföra omfattande renoveringar eller ombyggnader kan en husbesiktning vara användbar före projektet påbörjas. Detta ger dig en tydlig bild av fastighetens befintliga skick och eventuella åtgärder som krävs.

Innan försäljning: Om du är säljare av fastigheten kan det vara fördelaktigt att utföra en husbesiktning innan du lägger ut fastigheten till försäljning. Det ger dig möjlighet att åtgärda eventuella brister i förväg och kan öka fastighetens attraktivitet på marknaden.

Årlig underhållskontroll: För fastighetsägare kan det vara en god vana att utföra årliga husbesiktningar som en del av fastighetens underhållsplan. Detta hjälper till att identifiera och åtgärda små problem i tid, vilket kan förhindra större reparationer i framtiden.

En standard husbesiktning är en noggrann granskning av fastighetens skick och omfattar följande element:

Okulär besiktning: Besiktningsmannen gör en grundlig visuell granskning av fastigheten, inklusive byggnadens exteriör och interiör, tak, fasader, fönster, dörrar, och golv. Detta innebär att de använder sina sinnen – syn, hörsel och lukt – för att upptäcka eventuella synliga brister.

Granskning av dokumentation: Besiktningsmannen går igenom relevant dokumentation såsom bygglovsansökningar, ritningar och andra handlingar som fastighetsägaren tillhandahåller.

Riskanalys: Baserat på de visuella observationerna och den tillhandahållna dokumentationen, gör besiktningsmannen en riskanalys. De bedömer om det finns brister i fastigheten eller riskfaktorer som kan leda till problem i framtiden.

Rekommendationer: Besiktningsmannen sammanställer resultaten i ett besiktningsprotokoll. Protokollet innehåller rekommendationer om hur eventuella brister eller risker kan åtgärdas.

Undantag: I en standard husbesiktning ingår vanligtvis inte en kontroll av elinstallationer, ventilation, värme, vatten och sanitet (VVS), skorstenar, eldstäder eller värmepannor. Hushållsmaskiner såsom vitvaror granskas inte heller. Mätning av radon, asbest, vattenkvalitet eller kontroll av delar som ligger utanför huset, såsom altaner och tomter, är också undantagna. Svårtillgängliga områden som vinden eller krypgrunder utan inspektionslucka och snötäckta tak granskas inte i en standardbesiktning.

Därför är det viktigt att komplettera en standard husbesiktning med specialiserade inspektioner om du har specifika oro eller behov.

Vi erbjuder flera olika typer av husbesiktningar för att möta dina specifika behov. Våra huvudsakliga tjänster inkluderar:

Överlåtelsebesiktning: En grundlig genomgång av fastighetens skick i samband med försäljningen. Detta ger både köpare och säljare insyn i husets status och minskar risken för framtida tvister.

Fastighetsbesiktning: En omfattande inspektion av fastigheten, inklusive byggnader, mark och eventuella tillägg. Detta är en mer detaljerad bedömning av fastighetens totala skick.

Badrumsbesiktning: En specialiserad besiktning som fokuserar på våtutrymmen som badrum och tvättstugor. Denna tjänst syftar till att upptäcka eventuella fukt- och mögelskador i dessa känsliga områden.

Oavsett vilken typ av besiktning du behöver, kan våra erfarna och certifierade besiktningsmän hjälpa dig att få en klar och opartisk bedömning av fastighetens skick. Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka en besiktning.

Det finns flera viktiga aspekter som vanligtvis inte inkluderas i en husbesiktning. Dessa områden måste ofta hanteras genom specialiserade inspektioner och omfattar följande:

El- och VVS-installationer: En vanlig husbesiktning inkluderar inte en kontroll av elinstallationer, ventilation, uppvärmning, vattenförsörjning och sanitära installationer. Detta innebär att eventuella problem med eluttag, VVS-ledningar, värmesystem eller ventilationssystem inte upptäcks i en standardbesiktning.

Skorstenar, eldstäder och värmepannor: Skorstenar, eldstäder och värmepannor granskas vanligtvis inte i en standardbesiktning. Detta innebär att eventuella problem med dessa enheter kan förbli oupptäckta.

Hushållsmaskiner: Vitvaror och andra hushållsmaskiner, som kylskåp, spisar och tvättmaskiner, ingår inte i en husbesiktning. Om sådana apparater är inkluderade i fastigheten måste de kontrolleras separat.

Mätningar: Mätning av radonhalt, förekomst av asbest eller vattenkvalitet ingår inte i en standard husbesiktning.

Externa områden: Delar som ligger utanför huset, till exempel altaner och trädgårdar, omfattas inte av en standardbesiktning.

Svårtillgängliga områden: Om det finns områden som är svåra att nå eller inspektera, såsom vinden eller krypgrunder utan inspektionslucka, granskas inte dessa heller.

Snötäckta tak: Ett tak täckt av snö kan inte inspekteras noggrant i en standard husbesiktning, eftersom vissa detaljer och skador kan döljas under snön.

Det är viktigt att förstå att en husbesiktning fokuserar på de mest synliga och tillgängliga delarna av fastigheten. Om du har särskilda bekymmer eller behov av att inspektera dessa områden så kontakta oss för en skräddarsydd lösning.

Besiktningsmannen har ett viktigt ansvar i processen, och deras uppgifter och ansvar inkluderar följande:

Grundlig undersökning: Besiktningsmannen ansvarar för att noggrant undersöka fastigheten och dess olika komponenter. Detta inkluderar att inspektera byggnadens struktur, interiör, exteriör och eventuell tillbehör som garage eller uthus.

Objektivitet: En besiktningsman måste agera objektivt och opartiskt. Det är deras plikt att rapportera fastighetens skick objektivt och inte påverkas av någon av parterna i affären.

Besiktningsrapport: Efter besiktningen måste besiktningsmannen förbereda en detaljerad besiktningsrapport. Rapporten ska innehålla alla relevanta observationer om fastighetens skick, inklusive eventuella brister, fel eller problem.

Rekommendationer: Besiktningsmannen kan ge rekommendationer för åtgärder som bör vidtas om de identifierar brister. Dessa åtgärder kan inkludera reparationer eller underhållsinsatser.

Kommunikation: Under processen är besiktningsmannen ansvarig för att kommunicera sina observationer och resultat tydligt till både köparen och säljaren. De kan förklara eventuella problem och deras konsekvenser för fastighetens skick.

Ej garant för dolda fel: Det är viktigt att förstå att besiktningsmannen inte fungerar som en garant mot dolda fel. De kan bara rapportera vad de kan observera och har inte möjlighet att upptäcka dolda fel som inte är synliga vid besiktningstillfället.

Följa branschstandarder: Besiktningsmannen bör följa branschstandarder och etiska riktlinjer som reglerar deras yrkesutövning. Detta innebär att de bör ha rätt utbildning, certifieringar och följa en standardiserad process vid besiktningen.

Ja, det är möjligt att reklamera en husbesiktning om du anser att besiktningsmannen har begått fel eller om du har grund för att ifrågasätta resultatet av besiktningen. Här är några viktiga punkter att tänka på när det kommer till att reklamera en husbesiktning:

Skriftlig reklamation: För att påbörja en reklamation bör du skicka in en skriftlig reklamation till besiktningsfirman eller besiktningsmannen som utförde besiktningen. I reklamationen bör du specificera de fel eller brister du har upptäckt och varför du anser att besiktningsmannen har agerat felaktigt.

Tid för reklamation: Reklamationen bör ske inom skälig tid efter det att du har fått besiktningsprotokollet. Normalt sett är detta inom två år, men det kan variera beroende på ditt avtal med besiktningsfirman.

Begäran om ersättning: I reklamationen bör du tydligt begära ersättning eller rättelse av de fel eller brister som du anser att besiktningsmannen har orsakat. Beloppet för ersättningen kan ofta preciseras senare.

Besiktningsmannens ansvar: För att en reklamation ska vara framgångsrik måste du kunna visa att besiktningsmannen har agerat oaktsamt eller att det har begåtts fel som har orsakat dig skada. Reklamationen bör tydligt ange vilka fel besiktningsmannen tros ha begått.

Viktig rättighet: Att reklamera en husbesiktning är en viktig rättighet för konsumenter och fastighetsköpare. Det ger dig möjlighet att korrigera eventuella felaktiga resultat och kräva rättvisa åtgärder.

Om du överväger en husbesiktning eller har frågor eller funderingar om vår tjänst, är du alltid välkommen att fylla i formuläret nedan, eller ring oss på 010-2115001. Vi finns här för att hjälpa dig och ge dig den information och expertis du behöver för att göra en informerad beslut angående ditt husköp eller försäljning.

Vill du ha en offert?

Fyll i dina uppgifter i formuläret för att ta in prisuppgifter för husbesiktning eller ring oss på 010-2115001