fbpx

Entreprenadbesiktning

Vi hjälper dig att identifiera eventuella fel och skador genom en entreprenadbesiktning.

Dags att göra en entreprenadbesiktning?

När ditt byggprojekt närmar sig slutförandet är det hög tid att överväga en entreprenadbesiktning för att säkerställa att allt är i linje med kontraktet och gällande byggregler. Vår erfarna besiktningsgrupp på Besiktagruppen erbjuder skräddarsydda tjänster för att identifiera eventuella fel eller brister i utförandet av entreprenaden.

Genom att utföra en noggrann granskning kan vi minimera risken för framtida problem och se till att ansvaret fördelas på rätt sätt mellan parterna. Ta det första steget mot en trygg och kvalitetssäkrad byggnation genom att kontakta oss idag för att boka din entreprenadbesiktning.

illustration av fastighet och husbesiktning
illustration av checklista inför besiktning

Detta ingår i vår entreprenadbesiktning:

Varför ska jag välja Besiktagruppen?

Vi är verksamma i hela Sverige

Behöver du hjälp med entreprenadbesiktning? Våra certifierade besiktningsmän hjälper privatpersoner och företag över hela landet. Oavsett var du befinner dig, kan du lita på oss för professionella besiktningar och högkvalitativ service.

karta över vart besiktagruppen är verksamma
besiktningsmän som utför tak och slutbesiktning av hus

Vad kan besiktas vid en entreprenadbesiktning?

Vid en entreprenadbesiktning granskas varje aspekt av byggnationen för att säkerställa överensstämmelse med kontraktet och branschreglerna. Allt från strukturella komponenter till installationer och ytor kan undersökas för att identifiera potentiella fel eller brister.

Vanliga frågor och svar

En entreprenadbesiktning, även kallad slutbesiktning, är en noggrann kontroll av en byggnad som utförs efter att byggnationen är färdigställd. Målet är att säkerställa att kontraktet och gällande branschregler har följts under hela byggprocessen. En certifierad besiktningsman granskar varje detalj, från strukturella element till installationer och ytor, för att identifiera eventuella fel eller brister. Besiktningen är avgörande för att säkerställa att bygget håller hög kvalitet och att ansvar för åtgärder hamnar på rätt part.

Entreprenadbesiktningen är av central betydelse för att säkerställa att byggprojektet uppfyller höga kvalitetsstandarder och överensstämmer med de avtalade villkoren. Genom noggrann granskning identifieras eventuella avvikelser från kontraktet och branschregler, vilket möjliggör tidig upptäckt och åtgärdande av fel och brister. Genom att genomföra entreprenadbesiktningen minimeras risken för framtida problem och konflikter mellan beställare och entreprenör. Det är en investering i att säkerställa att byggnaden är säker, funktionell och håller den förväntade kvaliteten.

Vanligtvis är det beställaren som initierar en entreprenadbesiktning för att säkerställa att byggnaden uppfyller avtalade krav och standarder. Dock kan både beställaren och entreprenören gemensamt besluta att genomföra en besiktning. Det är viktigt att notera att besiktningsmannen måste vara opartisk och oberoende för att säkerställa en rättvis bedömning. Enligt AB 04 (Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) är det vanligt att entreprenören står för kostnaden för entreprenadbesiktningen.

En entreprenadbesiktning följer vanligtvis ett strukturerat förfarande för att säkerställa en noggrann och pålitlig bedömning av byggnaden. Processen inleds med ett startmöte där besiktningsmannen informerar beställaren och entreprenören om kriterierna och hur besiktningen kommer att genomföras. Själva besiktningen utförs vid en förutbestämd tidpunkt enligt kallelsen, och besiktningsmannen granskar olika aspekter av byggnaden, inklusive struktur, installationer och ytor. En detaljerad rapport med besiktningsresultaten och eventuella brister överlämnas till beställaren och entreprenören. Denna rapport används som underlag för att bedöma om byggnaden uppfyller kontraktet och branschreglerna.

Vid en entreprenadbesiktning granskas varje aspekt av byggnaden för att säkerställa att den uppfyller kontraktet och branschreglerna. Här är en checklista över vad som kan besiktigas:

Strukturella element: Granskning av bärande konstruktioner, väggar, tak och golv för att säkerställa stabilitet och hållbarhet.

Installationer: Kontroll av VVS, el, ventilation och andra tekniska installationer för korrekt funktion och säkerhet.

Ytor och fasad: Bedömning av ytskikt, fasader och fönster för att identifiera eventuella estetiska eller funktionella brister.

Dokumentation: Granskning av byggdokumentation och ritningar för att säkerställa att utförandet överensstämmer med planerna.

Avtal och kontraktsvillkor: Utvärdering av att alla avtalade villkor och bestämmelser har uppfyllts.

Kostnaderna för entreprenadbesiktningen varierar, men det är en viktig investering för att säkerställa kvalitet och förebygga framtida problem och kostsamma reparationer. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Om brister upptäcks vid entreprenadbesiktningen är det viktigt att dessa åtgärdas i enlighet med avtalet och gällande branschregler. Besiktningsmannen kommer att dokumentera och redovisa bristerna i besiktningsrapporten och klassificera dem i olika grader av allvar. Beroende på bristens karaktär och omfattning kommer det att fastställas vilken part som är ansvarig för att åtgärda problemen.

Vanligtvis är det entreprenörens ansvar att korrigera och åtgärda brister som upptäcks vid entreprenadbesiktningen. En tidsram för att genomföra åtgärderna kan också specificeras. Det är viktigt att bristerna åtgärdas på ett fackmässigt sätt för att säkerställa att byggnaden uppfyller avtalade krav och branschstandarder.

Om entreprenören inte åtgärdar bristerna inom den angivna tidsramen kan det leda till påföljder och andra rättsliga åtgärder enligt de avtalade bestämmelserna. En tydlig dokumentation av bristerna och besiktningsrapporten spelar en avgörande roll i att fastställa ansvarsfrågor och säkerställa att eventuella fel och brister åtgärdas i enlighet med avtalet.

I de flesta fall är det entreprenören som bekostar entreprenadbesiktningen enligt standardavtalen AB 04 och ABT 06. Dessa avtal reglerar att entreprenören ansvarar för kostnaderna för entreprenadbesiktningen. Detta innebär att beställaren inte behöver betala för besiktningen separat.

Det är viktigt att klargöra ansvars- och kostnadsfördelningen för entreprenadbesiktningen redan vid kontraktsskrivningen. I vissa fall kan dock beställaren och entreprenören komma överens om att dela på kostnaderna för besiktningen eller att beställaren tar på sig kostnaderna. Det är därför rekommenderat att noggrant granska och specificera dessa detaljer i kontraktsdokumenten för att undvika missförstånd och tvister senare i byggprocessen.

Tiden det tar att få resultatet från entreprenadbesiktningen kan variera beroende på flera faktorer, inklusive projektets storlek och komplexitet. Efter själva besiktningen tar det vanligtvis några dagar för besiktningsmannen att sammanställa och utarbeta besiktningsrapporten.

I rapporten kommer alla observationer och eventuella brister att dokumenteras, och resultaten kommer att presenteras på ett tydligt och förståeligt sätt. Denna rapport överlämnas sedan till beställaren och entreprenören för granskning.

För att få en mer exakt uppskattning av tidsramarna för besiktningsresultatet är det bäst att diskutera detta med besiktningsmannen innan besiktningen genomförs. Tydliga kommunikationslinjer och förväntningshantering i förväg kan bidra till en smidig process och undvika onödiga förseningar.

Ja, det är möjligt att genomföra entreprenadbesiktningar under pågående projekt för att tidigt identifiera och åtgärda eventuella problem.

Vi erbjuder omfattande husbesiktningar för att granska fastighetens övergripande skick och identifiera potentiella problem. Vår takbesiktning fokuserar på takets konstruktion och skick för att säkerställa dess hållbarhet. Slutbesiktningar är av avgörande betydelse för att godkänna och överlämna färdiga projekt. Överlåtelsebesiktningar ger köpare insikt i fastighetens skick vid försäljning.

Vi utför även specialiserade besiktningar som badrumsbesiktning för att säkerställa att våtutrymmen är korrekt utförda. Vår expertis sträcker sig också till fastighetsbesiktningar, där vi granskar byggnader och installationer för att identifiera eventuella brister.

Om du överväger en entreprenadbesiktning eller har frågor eller funderingar om vår tjänst, är du alltid välkommen att fylla i formuläret nedan, eller ring oss på 010-2115001. Vi säkerställer att du får en noggrann och korrekt bedömning av ditt nya hem eller renoveringsprojekt.

Vill du ha en offert?

Fyll i dina uppgifter i formuläret för att ta in prisuppgifter för entreprenadbesiktning eller ring oss på 010-2115001